Żłobek Miejski
w Legionowie

Pobyt dziecka w żłobku

 • Do zasadniczych zadań Żłobka należy zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pielęgniarskiej, lekarskiej oraz dążenie do stworzenia właściwych warunków do rozwoju fizycznego i psychicznego.

 • W Żłobku wykonuje się czynności związane z profilaktyczna opieką pielęgniarsko-lekarską : okresowe badania dzieci, badania bilansowe, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Lekarz pediatra bada dzieci w Żłobku dwa razy w tygodniu.

 • Personel Żłobka dąży do zaspokojenia podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci poprzez właściwą organizację pracy wychowawczej. Ze Żłobkiem współpracuje psycholog, można się z nim kontaktować w PPP w Legionowie.

 • W trosce o zdrowie psychiczne dzieci, w początkowym - dwutygodniowym okresie pobytu dziecka w Żłobku, winno ono być odbierane:
  - w pierwszym tygodniu o godz. 10.00
  - w drugim tygodniu o godz. 12.00

 • Tryb życia dziecka w Żłobku jest regularny, dostosowany do wieku dzieci. Informacja o trybie życia jest umieszczona dla rodziców w poczekalni każdej grupy.

 • Dzieci w czasie pobytu w Żłobku otrzymują cztery posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Normy żywienia zawarte są w zarządzeniu MZiOS. Jadłospis jest umieszczony w poczekalni każdej grupy. W jadłospisie dzieci uwzględniane są diety dla niemowląt, diety eliminacyjne dla dzieci z przeciwwskazaniami żywieniowymi.

 • Wszystkie dzieci noszą w Żłobku własną bieliznę, odzież i obuwie. Rodzice z grupy I i II dostarczają dla dzieci pieluszki.

 • Dyrektor Żłobka jest zobowiązany nie rzadziej niż raz w roku zorganizować spotkanie dla rodziców informujące o pracy Żłobka.

 • Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są poinformować Dyrektora Żłobka o zmianie miejsca zamieszkania, zmianie numeru telefonu i sposobie kontaktu z rodzicami (opiekunami) dziecka.