Żłobek Miejski
w Legionowie

Edukacja w żłobku

SZANOWNI RODZICE,

ŻŁOBEK MIEJSKI MOTYLKOWY ŚWIAT W LEGIONOWIE
zapewnia powierzonym dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne, wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców, tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów żłobka i zarządzania placówką oraz analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

W ŻŁOBKU MIEJSKIM MOTYLKOWY ŚWIAT tworzone są warunki wychowawcze
i edukacyjne zapewniające wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami. Opiekunowie dążą do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz uwzględniają w swoich działaniach potrzeby środowiska, stwarzają atmosferę sprzyjającą akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałają izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej inności, pragną, aby dzieci posiadały umiejętność racjonalnego myślenia.
Opiekunowie chcą, aby dzieci były ciekawe świata, pomagają im stać się samodzielnymi, poznać siebie i rozumieć innych, starają się, aby wychowankowie potrzebujący pomocy znajdowali oparcie w opiekunach i specjalistach, wychodzą naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci.
Wszyscy pracownicy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. Opiekunowie wzmacniają wiarę dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewniają osiągnięcie sukcesu, są po to, aby wykorzystując naturalną potrzebę działania dziecka stwarzać takie sytuacje, które wyzwolą jego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania, zmierzają do tego, aby dziecko było świadomym i wrażliwym odbiorcą oraz twórcą sztuki. Pragną, aby tworzenie dawało dzieciom radość i nauczyło go twórczo myśleć i działać w przyszłości.

Codzienna aktywność edukacyjna i wychowawcza dzieci w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat obejmuje między innymi:
Zabawy plastyczno-techniczne:
dzieci malują, rysują, tworzą. W zajęciach plastycznych wykorzystywane są, obok podstawowych materiałów plastycznych, niekonwencjonalne środki artystycznego wyrazu. Podczas zabawy dzieci tworzą małe dzieła sztuki. Zajęcia mają na celu rozwój motoryki małej i motoryki ruchowo-wzrokowej. Wpływają korzystnie na rozwój twórczego myślenia, pobudzają wyobraźnię oraz poprawiają koncentrację uwagi.
Zabawy sensoryczne: dzieci mieszają, przelewają, gniotą, wąchają, smakują. Podczas zabawy poznają różne konsystencje, tekstury i kształty. Zajęcia wpływają na prawidłowe nabywaniu umiejętności związanych z odbiorem, klasyfikacją i łączeniem wrażeń zmysłowych.
muzyczno-ruchowe: rytmika, gimnastyka, taniec, śpiew. Dzieci bawiąc się zapamiętują teksty piosenek i wierszyków. Zajęcia rozwijają inwencję twórczą, słuch muzyczny, koordynację ruchową oraz werbalno-ruchową. Mają na celu rozwój motoryczny dzieci. Przyspieszają także nabywanie umiejętności płynnego wypowiadania się.
Zabawy usprawniające mowę: gimnastyka buzi i języka. Zajęcia usprawniają działanie aparatu mowy, ułatwiają przezwyciężanie trudności rozwojowych związanych
z nabywaniem umiejętności prawidłowej mowy dzieci.
Zabawy edukacyjno-wychowawcze: dzieci uczą się grzecznych zachowań i zwrotów. Żegnają pieluchy, uczą się samodzielności i higieny osobistej, uczą zwrotów grzecznościowych. Dzieci uczą się czynności samoobsługowych, zachęcane są do samodzielności oraz społecznego funkcjonowania.
Realizujemy Programy
* “ Dwujęzyczne Dzieci”

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo – muzyczno - ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Od maja 2014 roku w Żłobku Miejskim jest rozwijany dziecięcy, niezwykły potencjał. Poprzez wspólną zabawę, poświęcany im czas i uwagę, przyswajanie brzmienia języka, a następnie naśladowanie dźwięków oraz przy wykorzystaniu specjalnie skomponowanych piosenek oraz gier, a więc poprzez naturalną zabawę zostaje podarowana dzieciom dwujęzyczność. Po co? Aby dać im więcej szans i możliwości na przyszłość.
Z badań wynika, że dziecko równolegle może przyswajać dwa lub nawet trzy języki. Dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Należy pamiętać, że na tym etapie rozwoju dzieci utrwalają wiedzę i umiejętności niesłychanie szybko. Dziecko bilingwalne (dwujęzyczne) ma znacznie lepiej rozwiniętą umiejętność koncentracji uwagi, lepszą jej podzielność, pogłębioną wrażliwość kulturowa i społeczną. Dwujęzyczność rozwija również zdolności analityczne i empatyczne. Idąc za tym, osiąga lepsze wyniki w nauce, a więc dorosły człowiek dwujęzyczny zwykle wyróżnia się wyższą pozycją społeczną i materialną. Wyniki badań jasno wskazują, że bilingwizm opóźnia skutki chorób Alzheimera i Parkinsona nawet o 5-6 lat.
* “Musical Babies”
Musical Babies to zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku dla dzieci od szóstego miesiąca życia do trzech lat.


Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy
a rytmem, muzykę klasyczną i ruch. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą
i rodziców przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne
i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć.
Zajęcia Musical Babies wspomagają następujące elementy rozwoju dzieci
(wg skali Gardnera)
Inteligencja językowa
Poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku angielskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek, oraz osłuchanie się
z naturalnym językiem mówionym, co może być szczególnie owocne w późniejszej nauce języka. Także poprzez różnorodne ćwiczenia kojarzeniowe, oraz dużą dozę TPR.

Inteligencja muzyczna
Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową, czy etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu, oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, ale w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej, oraz umiejętności słuchania.

Inteligencja ruchowa
Poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową i obie motoryki. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki irlandzkiej i szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące wykorzystują w tym przypadku wzorzec rodzica będąc na ich rękach.

Inteligencja interpersonalna
Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego, oraz ogłady.
Cele i efekty zajęć
Zajęcia Musical Babies mają na celu:
* poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów angielskich za pomocą rymowanek i piosenek angielskich,
* poznanie samych piosenek i rymowanek,
* poznanie prostych zwrotów używanych w trakcie zajęć, np. „sit down please”, „look”, ”listen”, itp.
* osłuchanie się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka,
* nabycie odpowiednich wzorców wymowy angielskiej,
* ukształtowanie wyczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy,
* rozwinięcie koordynacji ruchowej,
* nabycie umiejętności słuchania.

Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat