Żłobek Miejski
w Legionowie

WPŁYW ZABAWY NA ROZWÓJ DZIECKA

Zabawa jest dominującą formą działalności dziecka zanim zacznie uczęszczać do szkoły. Wiek żłobkowo-przedszkolny jest określany jako wiek zabawy i ma on wszechstronny wpływ na rozwój dziecka.

W rozwoju dziecka najwcześniej zaczynają występować zabawy manipulacyjne, poprzez które dziecko doskonali znajomość otaczających go przedmiotów, rozwija spostrzegawczość, umiejętność technicznego i praktycznego obchodzenia się z zabawkami oraz przedmiotami codziennego użytku. Podczas czynności manipulacyjnych dziecko poznaje właściwości przedmiotów, kształt, ciężar, wielkość, barwa. Czynności manipulacyjne są coraz bardziej kontrolowane i kierowane przez umysł dziecka. Zawierają one elementy wychowania umysłowego oraz kształcą sprawność manualną.

Dziecko podczas budowania i konstruowania tworzy różne przedmioty rozwijając wyobraźnię przestrzenną, uczy się planowania czynności w myśli, rozwija zainteresowania techniczne. Czynności te kształtują również zmysł estetyczny dziecka oraz zdolności sensoryczno-motoryczne.

Zabawy konstrukcyjne kształtują u dziecka czynności umysłowe potrzebne przy wykonywaniu rozmaitych zadań zarówno w żłobku jak i w domu. Rozwijają umiejętność dokonywania analizy i syntezy. Rozwija się wyobraźnia przestrzenna, dziecko uczy się oceniać kształt, odległość, kierunki oraz rozmieszczenie przedmiotów w przestrzeni. Wszechstronny wpływ na rozwój dziecka mają również zabawy tematyczne. Dziecko gromadzi w umyśle różne spostrzeżenia z otaczającego go świata np. zachowanie ekspedientki, pielęgniarki, rodziców. Podczas gromadzenia tych treści do zabawy działają prawie wszystkie funkcje poznawcze dziecka takie jak: spostrzegawczość, uwaga, pamięć, wyobraźnia, myślenie.

Szczególnie ważną rolę przy zabawach tematycznych odgrywa wyobraźnia. Jak twierdzi Władysław Dyner: „Świat rzeczywisty przedstawiony w zabawach tematycznych zawsze jest pełen luk i nieznajomości rzeczy, ale dziecko nie pozostawia go takim, lecz za pomocą wyobraźni uzupełnia go w całościowy strukturalnie obraz, a tym sposobem pobudza wyobraźnię do nieustannego wysiłku i doskonali jej żywość”.

Podczas zabaw tematycznych dziecko utrwala i doskonali przyswojone już sposoby myślenia i działania, wzbogaca wiedzę o otoczeniu.
Zabawy dydaktyczne charakteryzują się wspieraniem rozwoju umysłowego. Budzą one w dziecku aktywność umysłową, poprzez co tworzy się napięcie i skupienie uwagi. Zachodzą wtedy ważne dla rozwoju myślenia dziecka procesy analizy, syntezy i uogólnienia. Dziecko poprzez prawidłowe rozwiązania utrwala i poszerza zakres swoich wiadomości. Zabawy dydaktyczne rozwijają w dziecku funkcję poznawcze oraz materialne utrwalające i wzbogacające pojęcia dziecka.
Także zabawy ruchowe wpływają na rozwój umysłowy dziecka. Musi ono zrozumieć zasady zabawy i dostosować się do nich. Podczas tych czynności rozwija się dziecka spostrzegawczość, zdolność do szybkiej reakcji, oceny wyników własnych oraz kolegów. Kształcą one również pozytywne cechy charakteru: odwaga, opanowanie lęków, panowanie nad sobą.

Zabawa wpływa również korzystnie na rozwój społeczno-moralny dziecka. Na początku ma ona miejsce w rodzinie, a następnie w o wiele większym zakresie w żłobku i przedszkolu. Podczas zespołowych zabaw konstrukcyjnych dziecko uczy się społecznego zachowania, gdyż podporządkowuje się ono wyznaczonym i ogólnie przyjętym zasadom, odczuwa zadowolenie ze współpracy z innymi uczestnikami. W zabawach tych uspołecznienie dzieci polega na wspólnym i zgodnym korzystaniu z materiałów konstrukcyjnych. Odtworzenie i przyjmowanie na siebie ról w zabawach tematycznych rozwija w dziecku umiejętności wczucia się w czyjąś sytuację i zrozumienia jej. W rozwoju społecznym pozwala przezwyciężać egocentryzm. Dziecko musi zrezygnować z czegoś dla dobra kogoś innego. Rozwija się tutaj uczucie empatii. Zabawy te dają dziecku możliwości wyrażania swoich emocji, wyładowania konfliktów uczuciowych i napięć nerwowych.

Podsumowując można powiedzieć, że zabawa odgrywa bardzo ważną funkcję w rozwoju dziecka. W zależności od okresu rozwojowego, w jakim dziecko się znajduje, zmienia ona swój charakter i znaczenie. Jest ona głównym sposobem poznawania otaczającego świata. Poprzez naśladowanie, konstruowanie, wchodzenie w rolę dziecko poznaje świat oraz przystosowuje do panujących warunków. Uczy się żyć w społeczeństwie i podporządkowuje się regułom i normom moralnym, potrafi dokonywać samooceny oraz rozwija pozytywne cechy charakteru.
Zabawa nie jest dla dziecka tylko przyjemnością, gdyż pełni również rolę symulatora rozwoju, dlatego należy nią kierować i pobudzać, a nie tylko na nią pozwalać.