Żłobek Miejski
w Legionowie

Znaczenie naturalnej zabawy w życiu dziecka
Zabawa jest naturalną, dobrowolną i bezinteresowną aktywnością dziecka, której znajduje ono radość. Ma ogromne znaczenie dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Dzieci uczą się podczas zabawy. Co najważniejsze, podczas zabawy dzieci uczą się, jak się uczyć.Zabawa jest optymalną relacją interpersonalną dla uczenia się. W zabawie dzieci przyswajają sobie podstawowe uczucia, wartości i umiejętności efektywnego przyjmowania zmian oraz adaptowania się do warunków zmieniającego się świata.

Dzieci, którym stwarzamy możliwość rozwijania się poprzez naturalną zabawę, otrzymują wiele trwałych korzyści.


Zmiany w rozwoju emocjonalnym i w zachowaniu:

- obniżenie poziomu stresu
- redukcja lęków, niepokoju, uczucia bezradności i bezradności w trudnych sytuacjach
- redukcja zachowań agresywnych
- zwiększenie poziomu odprężenia, spokoju
- wzbudzanie pozytywnych emocji, radości
- wzrost samooceny
- wzrost elastyczności emocjonalnej, otwartości
- zmniejszenia podatności na zranienia psychiczne
- wzrost umiejętności radzenia sobie ze zmianami i sytuacjami zaskoczenia
- umiejętności rozróżniania dobrego lub złego dotyku
- zmniejszenie zachowań obronnych przed dotykiem

Zmiany w rozwoju społecznym:

- wzrost empatii, współczucia
- wzrost tolerancji i akceptacji różnic
- wzrost samokontroli
- świadomość możliwości wyboru i umiejętności tworzenia wielu opcji
- wzrost poczucia bezpieczeństwa w relacjach z innymi
- poczucie przynależności do grupy
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi i integrowania się z grupą
- umiejętność współdziałania w grupie
- rozwój nie werbalnych umiejętności komunikowania się

Zmiany w rozwoju psychofizycznym:

- wzrost efektywności funkcjonowania mózgu
- wzrost postawy poznawczej i twórczej oraz motywacji do uczenia się
- wzrost efektywności uczenia się
- zwiększenie zakresu ruchu i umiejętności ruchowych
- usprawnianie motoryki dużej i precyzyjnej
- wzrost koordynacji, poczucia równowagi, orientacji w przestrzeni i schemacie swojego
ciała
- integracja procesów poznawczych, senso – motorycznych i emocjonalnych
- rozwój uniwersalnych umiejętności uczenia się.

Korzyści bio – fizyczne:

- aktywizacja i wzrost skuteczności funkcjonowania systemu immunologicznego, układu
krążenia i układu endokrynnego
- aktywizacja seniorki (odczuć dotykowych)
- symulacja sensorycznej deprywacji skóry i mięśni
- aktywizacja kinetycznej świadomości własnego ciała i jego granic.