Żłobek Miejski
w Legionowie

RODZINA
Rodzina jako podstawowa grupa społeczna stanowi dla dziecka pierwsze i podstawowe środowisko społeczne. Odgrywa ona znaczącą rolę w wychowaniu dziecka szczególnie w wieku żłobkowo-przedszkolnym.Okres ten wymaga od rodziców ogromnego taktu i umiejętności wychowawczych, gdyż rozwój poznawczy dzieci jest uwarunkowany świadomym postępowaniem i organizowaniem przez rodziców życia rodzinnego. Dziecko
w wieku żłobkowo-przedszkolnym jest najbardziej podatne na przyswajanie nowych doświadczeń, wiadomości i obrazów. Okres ten często wpływa na to, kim dziecko się stanie
i jak przebiegać będzie jego dalsze życie.
Duże znaczenie w procesie wychowania ma właściwy, serdeczny stosunek rodziców do dzieci. Tworzy on podstawę, życzliwego obcowania, które daje okazje do niezmierzonego przyswojenia sobie wzorów spotykanych w domu rodzinnym. Rodzice, którzy kochają swoje dzieci starają się zapewnić im korzystne warunki rozwoju i wychowania.
Do najważniejszych zadań tkwiących w środowisku rodzinnym, które zapewniają prawidłowy rozwój i wychowanie należą:

- świadomość wychowawcza rodziców,

- atmosfera w rodzinie, charakteryzująca się poczuciem więzi, umiejętnością współżycia
i współdziałania, wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem,

- umiejętność stosowania kar i nagród w systemie oddziaływań rodzicielskich prowadzących do rozwoju i prawidłowego wychowania dziecka,

- umiejętność organizowania procesu wychowania w rodzinie,

- umiejętność łączenia wychowania w rodzinie z innymi formami oddziaływania wychowawczego, zwłaszcza ze żłobkiem czy przedszkolem.Nie ma prawidłowego wychowania bez więzi uczuciowej łączącej ze sobą członków rodziny, bez wzajemnego zrozumienia i zaufania.
Dzięki działaniom na rzecz rodziny i wspólnemu przeżywaniu z nią radości i zmartwień dziecko stopniowo staje się pełnowartościowym jej członkiem. Podtrzymywanie
i pielęgnowanie związków uczuciowych i tradycji rodzinnych może tworzyć specyficzną
i niepowtarzalną atmosferę domu rodzinnego, do którego tak chętnie wracamy już jako ludzie dorośli.
Środowisko rodzinne spełnia ważne funkcje wychowawcze, z którym wiążą się następujące zadania:

  • POZNAWCZE – dotyczące poznawania pojęć, treści, zachowań otaczającej rzeczywistości zarówno społecznej, jak i przyrodniczej, technicznej, itp.

  • EMOCJONALNE – zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, miłości, więzi, uznania, kontaktu społecznego.

  • OPIEKUŃCZO-USŁUGOWE – zapewnienie wszystkim członkom rodziny codziennych usług, opieki fizycznej.

  • USPOŁECZNIAJĄCE – wprowadzenie członków rodziny (poczynając od chwili urodzenia) w życie społeczne, przekazywanie im wartości kulturalnych.

  • PRZYGOTOWUJĄCE – do kreatywnego życia i przyszłego zawodu – kształtowanie aktywnego stosunku do pracy, zainteresowań zawodowych, dokonywanie preorientacji zawodowej i szkolnej.

  • STYMULUJĄCE – rozwój zainteresowań, zamiłowań i zdolności dzieci.

  • ORGANIZOWANIE sytuacji wychowawczych dla dziecka w rodzinie i poza nią.


  • Zadania te sprowadzają się do bogatej sfery oddziaływań społeczno-wychowawczych rodziny
    i są ze sobą nierozerwalne.