-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Praca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA DO SPRAW ŻYWIENIA I ZAOPATRZENIA

-
Wersja do drukudruk
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA DO SPRAW ŻYWIENIA I ZAOPATRZENIA

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO Motylkowy Świat
w ul: ppłk. Edwarda Dietricha 1
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
SPECJALISTA DO SPRAW ŻYWIENIA I ZAOPATRZENIA
w wymiarze 1 etat

Wymagania niezbędne na stanowisku SPECJALISTY DO SPRAW ŻYWIENIA I ZAOPATRZENIA:
Osoba ubiegająca się o pracę na wymienionym stanowisku posiada:
1) obywatelstwo polskie,
2) zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za przypadkowo popełnione umyślnie,
4) posiada wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku: dietetyka, technologia żywności i żywienia, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa
domowego, kucharz, inne z zakresu gastronomii, dietetyki, żywienia zbiorowego, żywienia człowieka,
5) posiada umiejętność obsługi komputera, biegłą znajomość programów Microsoft EXCEL, WORD oraz znajomość Internetu; mile widziana znajomość obsługi programu Stołówka.
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 2 lata, preferowane w placówkach oświatowych,
- odpowiedzialność za realizację zadań, samodzielność, dokładność, sumienność, rzetelność, uczciwość, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, komunikatywność i wysoka kultura osobista.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku specjalisty ds. żywienia i zaopatrzenia:
• realizuje jadłospisy zgodne z normami i zapotrzebowaniem energetycznym oraz na poszczególne składniki pokarmowe,
• sporządza receptury na potrawy,
• pilnuje utrzymania kosztów produkcji posiłków w ustalonej stawce żywieniowej,
• zajmuje się prowadzeniem systemu HACCP oraz dokumentacji z tym związanej,
• odpowiada za magazyny żywności, w tym rozmieszczenie produktów
i przydatność do spożycia,
• składa zamówienia u kontrahentów na artykuły spożywcze i środki czystości, prowadzi ewidencję wydawanych towarów,
• pozostaje w stałym kontakcie z Głównym księgowym oraz wypełnia
i prowadzi wszelką dokumentację przychodów i rozchodów materialnych,
• ściśle współpracuje z sekretarką żłobka w sprawie odpłatności,
• współpracuje z dyrektorem w zakresie żywienia dzieci i zaopatrzenia
• sprawuje nadzór nad zatrudnionym personelem kuchennym,
• sprawuje nadzór nad personelem pralni, sprzątaczkami, gospodarzem budynku,
• współpracuje z woźnymi grupowymi w zakresie zaopatrzenia
i wykorzystania wydanych towarów,
• prowadzi kontrolę wewnętrzną w zakresie żywienia i
zaopatrzenia. Wymagania dodatkowe:
-doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
-samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
-terminowość, rzetelność i odpowiedzialność,
-komunikatywność i wysoka kultura osobista,
-odpowiedzialność za realizację zadań.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca biurowa w systemie jednozmianowym z monitorem ekranowym, Czas pracy: pełen etat, 8 godzin dziennie, 40 godz. tygodniowo.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2006 Nr 125, poz. 869) ze wskazaniem numeru telefonu kontaktowego,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, ewentualnie kopie referencji (oryginały dokumentów do wglądu
podczas konkursu),
5) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty do spraw żywienia i zaopatrzenia,
8)oświadczenie kandydata o biegłej obsłudze komputera,
9) oświadczenie o gotowości podjęcia pracy z dniem 1 stycznia 2017 r.
Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 14.11.2016 w godz. 8:00 - 15:00 w sekretariacie Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie, ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko – specjalista do spraw żywienia
i zaopatrzenia".
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, zaś oferty nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 774-56-22.

Dyrektor
Żłobka Miejskiego
Motylkowy Świat
/-/ Barbara Mierzejewska

Legionowo, 28.10.2016 r.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 29.10.2016 r., godz. 20.05
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 29.10.2016 r., godz. 20.05
Liczba odwiedzin: 798