-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Praca

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA W ŻŁOBKU MIEJSKIM MOTYLKOWY ŚWIAT W LEGIONOWIE

-
Wersja do drukudruk
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA W ŻŁOBKU MIEJSKIM MOTYLKOWY ŚWIAT W LEGIONOWIE


Dyrektor Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie
ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora


Nazwa stanowiska: Zastępca Dyrektora;
Miejsce pracy: Żłobek Miejski Motylkowy Świat w Legionowie;
Liczba lub wymiar etatu: 1 etat /8 godzin dziennie;

I. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie jest otwarty i konkurencyjny.

II. WARUNKI KONKURSU

1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która spełnia warunki określone
w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

2. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

2.1. Wymagania niezbędne:

 • jest obywatelem polskim,

 • posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi ,

 • posiada niezbędną wiedzę w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 • posiada wiedzę z zakresu prawa pracy,

 • wykaże się znajomością ustaw:

 • - O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  - Kodeks Pracy,
  - O samorządzie gminnym,
  - O finansach publicznych, a w szczególności w zakresie gospodarowania środkami finansowymi w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostki,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.


 • 2.2 Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy w żłobku,

 • posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekuna dziecięcego, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, psychologa lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego.
 • zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych; 2.3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
  komunikatywność,
  odporność na stres,
  umiejętności analityczne,
  umiejętność współpracy i zarządzania zespołem ludzkim.

  3. Oferty kandydatów powinny zawierać:
  1. list motywacyjny, uzasadniający przystąpienie do konkursu,
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia wyższego i co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy z dziećmi oraz posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
  4. w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu,
  5. życiorys opisujący w sposób szczegółowy przebieg kariery zawodowej (CV)
  6. pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie z uwzględnieniem jego specyfiki,
  7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie, że kandydat nie jest objęty zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 168),
  9. oświadczenie, że kandydat nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
  10. aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wydane nie później niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty),
  11. oświadczenie kandydata o zobowiązaniu się do nie wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które kandydat będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia Dz.U. z 2016 r. poz. 922 oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 j.t.)
  13. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  14. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
  15. aktualne zaświadczenie o odbytym kursie pierwszej pomocy.
  16. zaświadczenie o nie figurowaniu w Rejestrze Przestępstw na tle seksualnym.
  17. aktualne orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.
  18. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego: ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

  4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • organizowanie pracy Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem przez podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania grup dziecięcych oraz pracy personelu opiekuńczego,

 • doskonalenie systemu organizacji pracy oraz przepływu informacji ułatwiających sprawne działanie Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat,

 • opracowywanie i realizacja planów pracy grup dziecięcych,

 • realizacja zadań statutowych Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat,

 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem jednostki,

 • budowanie pozytywnego wizerunku jednostki, doskonalenie standardów opieki w żłobku,

 • współudział wraz z dyrektorem ustalania struktury organizacyjnej Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat oraz szczegółowych zakresów działania podległych komórek organizacyjnych,

 • współudział wraz z dyrektorem stworzenia warunków do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o RODO,

 • współudział wraz z dyrektorem ustalania zasad polityki kadrowej ,

 • nadzór nad właściwymi warunkami pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów bhp oraz p.poż.,

 • współudział wraz z dyrektorem podejmowania działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat,

 • organizacja skutecznego systemu wewnętrznej kontroli zarządczej.

 • odpowiedzialność za właściwą pielęgnację dzieci i stan sanitarny Żłobka;
 • kontrola spraw i dokumentacji związanych z systemem HACCP grup;

 • współpraca z rodzicami na temat oświaty zdrowotnej i żywienia dzieci,;

 • udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

 • pełnienie roli opiekuna dziecięcego podczas nieobecności personelu;

 • zastępcę Dyrektora Żłobka obowiązuje pełen opiekuńczej troskliwości stosunek do dzieci i czuwanie nad tym, aby cały personel cechowała czujność na potrzeby dzieci.


 • Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie, ul. ppłk. E. Dietricha 1, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Żłobku Miejski Motylkowy Świat
  w Legionowie”, ul. ppłk. E. Dietricha 1, w terminie do 5 października 2018 r. do godziny 16:00.


  Dokumenty , które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat www.zlobek.legionowo.pl do dnia 12 października 2018 r.
  Informacje dodatkowe:
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny i inne dokumenty z danymi osobowymi powinny być opatrzone klauzulą:
  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 j.t.)”
  Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich dokumentów związanych z procesem rekrutacji.

  2. Kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” i opatrzyć czytelnym podpisem kandydata.

  3. Oświadczenia składane przez kandydata należy podpisać własnoręcznym podpisem.

  4. Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz 922) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie z siedzibą w Legionowie ul. ppłk. E. Dietricha 1. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb procesu rekrutacji na w/w stanowisko i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych Dyrektorowi jest dobrowolne.

  Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 774 56 22 w. 2

  Legionowo, 19 września 2018 r.

  Dyrektor
  Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat
  /-/ Barbara Mierzejewska

   
  Wytworzył: brak danych, data: brak danych
  Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 20.09.2018 r., godz. 08.10
  Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 20.09.2018 r., godz. 08.13
  Liczba odwiedzin: 420