-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Praca

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko urzędnicze: Księgowy

-
Wersja do drukudruk
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko urzędnicze: Księgowy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan

Andrzej Frąk

zamieszkały/a w LegionowieDYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

w Legionowie ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Księgowa (w wymiarze 1 etatu)

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełni następujące wymogi:1) Ma obywatelstwo polskie.

2) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.

3) Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: - przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno – skarbowe.

4) Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej roczną praktykę w księgowości

5) Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.

6) Posiada znajomość:

ustawy o finansach publicznych,

ustawy o podatku VAT,

ustawy o rachunkowości,

ustawy Prawo zamówień publicznych,

ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

rozporządzenia Ministra Finansów w prawie szczegółowych zasad rachunkowości

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych programu księgowości budżetowej,

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej.

7) Posiada umiejętność obsługi komputera, biegłą znajomość programów Microsoft EXCEL, WORD oraz znajomość Internetu.Wymagania dodatkowe:1. Znajomość przepisów:

- Ustawa o pracownikach samorządowych i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze

2. Znajomość programu księgowego Info System.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:Księgowa będzie pełniła obowiązki i ponosiła odpowiedzialność w zakresie:

1. Pełnienie funkcji kasjera i prowadzenie obsługi kasowej: Żłobka Miejskiego, Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 6, Przedszkola Miejskiego nr 10.

2. Przygotowywanie przelewów zgodnie z zatwierdzonymi dokumentami dla placówek: Żłobek Miejski, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 10.

3. Współpraca z bankiem obsługującym jednostki.

4. Sprawdzanie dokumentów jednostek wymienionych w pkt.6 pod względem formalno-rachunkowym i opisywanie dokumentów zgodnie z klasyfikacją budżetową dochodów i wydatków.

5. Kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych z uwzględnieniem obowiązującego planu kont.

6. Weryfikacja rozrachunków z kontrahentami wymienionych jednostek.

7. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Głównego Księgowego wchodzących w zakres kompetencji, a nie wymienionych w zakresie obowiązków.Wymagane dokumenty:- List motywacyjny

- Życiorys – szczegółowe curriculum vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

- Oryginał kwestionariusza osobowego.

- Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

- Kserokopie świadectw pracy.

- Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego ( wymagana z chwilą podpisania umowy o pracę).

- Oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114).

- Kserokopie zaświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

- Oświadczenie o gotowości podjęcia pracy z dniem 01 czerwca 2012r.

- Oświadczenie kandydata o biegłej obsłudze komputera.Miejsce i termin składania ofert:Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Żłobka Miejskiego ul: ppłk. Edwarda Dietricha 1,

05-120 Legionowo w godz. 8:00-15:30 lub pocztą na adres Żłobka z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko Księgowej”.

Termin składania dokumentów upływa dnia 23 maja 2012 r. o godz.10:00Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.zlobek.legionowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Żłobka. Z wybranym kandydatem Dyrektor Żłobka zawiera umowę o pracę na czas określony. Po upływie okresu zatrudnienia na czas określony i po uzyskanej pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Dyrektor Żłobka podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.

Dyrektor Żłobka Miejskiego/-/ Barbara Mierzejewska

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 20.09.2018 r., godz. 08.12
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 20.09.2018 r., godz. 08.12
Liczba odwiedzin: 333