-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowej

-
Wersja do drukudruk
Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowej

Dyrektor Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 Tęczowa Szóstka w Legionowie
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 im. Wandy Tomczyńskiej w Legionowie

OGŁASZAJĄ NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KSIĘGOWY

w wymiarze pełnego etatu, w tym:

- 0,5 etatu Żłobek Miejski w Legionowie, ul. ppłk Edwarda Dietricha 1
- 0,25 etatu Przedszkole Miejskie nr 6 w Legionowie, ul. Władysława Broniewskiego 3
- 0,25 etatu Przedszkole Miejskie nr 10 w Legionowie, ul. Władysława Broniewskiego 6


Wymagania niezbędne od kandydata:

1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe.
4. Spełnia jeden z poniższych warunków w zakresie wykształcenia:
a) ukończone studia wyższe i co najmniej 4- letnia praktyka na stanowisku księgowego, w tym szczególnie realizacja obowiązków z zakresu płac w jednostkach samorządowych,
b) wykształcenie średnie i co najmniej 5 – letnia praktyka na stanowisku księgowego, w tym szczególnie realizacja obowiązków z zakresu płac w jednostkach samorządowych.
5. Posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu:
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967),
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996)
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),
- rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936).
6. Posiada bardzo dobrą znajomość programów Microsoft Excel, Word, Vulcan, Płatnik.
7. Gotowość do podjęcia pracy z dniem 1 stycznia 2019r.


Zadania wykonywane na stanowisku


1. Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych pracowników.
2. Prowadzenie kartotek i rejestru wypłat umów zleceń.
3. Prawidłowe i terminowe sporządzanie list płac i naliczanie wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Prawidłowe i terminowe naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i wychowawczych dla pracowników zgodnie z przepisami.
5. Dokonywanie potrąceń płac zgodnie z dokumentami źródłowymi.
6. Sporządzanie zbiorczych zestawień list płac zgodnie z klasyfikacją budżetową.
7. Dokonywanie przelewów wynagrodzeń pracowników na ich osobiste konta w banku.
8. Naliczanie podatku od wynagrodzeń pracowników i od umów zleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami i odprowadzanie do Urzędu Skarbowego naliczonych składek po uzgodnieniu z głównym księgowym.
9. Naliczanie i odprowadzanie na konto ZUS składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na fundusz zdrowotny zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzgodnieniu z głównym księgowym.
10. Sporządzanie deklaracji podatkowych (miesięcznych i rocznych).
11. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS (miesięcznych i rocznych).
12. Sporządzanie rocznych deklaracji RMUA.
13. Sporządzanie, kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji płacowej, zgodnie z instrukcjami kancelaryjno-archiwalnymi poszczególnych jednostek.
14. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach, w tym do wniosków emerytalno-rentowych pracowników Rp-7.
15. Naliczanie odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Sporządzanie zestawień i sprawozdań dla GUS, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zakresie dotyczącym spraw płacowych.
17. Współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za pracę systemu komputerowego w zakresie wdrażania nowego systemu lub dokonywania zmian w związku ze zmianą przepisów płacowych.
18. Bieżące zapoznawanie się z nowymi przepisami dotyczącymi płac i ZUS.
19. Potwierdzanie imienną pieczątką i podpisem wszystkich sporządzonych przez siebie dokumentów.
20. Zastępowanie głównego księgowego oraz specjalisty do spraw księgowości i kadr w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień.
21. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.
22. Współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS w Legionowie w zakresie dotyczącym spraw płacowych pracowników.


Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca wykonywana będzie w siedzibie Żłobka Miejskiego w Legionowie, ul. ppłk Edwarda Dietricha 1 w godzinach: 8.00-16.00.
Umowy o pracę, na poszczególne części etatu wymienione w ogłoszeniu, zawarte będą z dyrektorem każdej jednostki.

Wymagane dokumenty:

1. Podpisany odręcznie list motywacyjny.
2. Wypełniony kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1).
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i praktykę zawodową.
4. Podpisane oświadczenie o znajomości regulacji prawnych z zakresu:
-ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967);
-ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.);
-ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996);
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1260);
-rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936);
-ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1509);
-ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017r., poz. 1368 ze zm.);
-ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1778 ze zm.).
5. Podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego).
7. Podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1311 z późn. zm.),
8. Podpisane oświadczenie o biegłej wymienionych programów komputerowych.
9. Podpisana odręcznie klauzula informacyjna (załącznik nr 2).
10. Oświadczenie o gotowości podjęcia pracy z dniem 1 stycznia 2019r.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Księgowy” należy składać w siedzibie Żłobka Miejskiego w Legionowie w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres:

Żłobek Miejski Motylkowy Świat
ul. ppłk Edwarda Dietricha 1
05-120 Legionowo


Termin składania dokumentów upływa 7 grudnia 2018 roku o godz. 15.00.
Przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do Żłobka Miejskiego.
Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach internetowych każdej jednostki.

(-) Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy ŚwiatKWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 24.11.2018 r., godz. 21.31
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 24.11.2018 r., godz. 21.31
Liczba odwiedzin: 318