-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Statut

-
Wersja do drukudruk
StatutSTATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W LEGIONOWIE

Dział I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Żłobek Miejski w Legionowie zwany dalej Żłobkiem jest jednostką budżetową powołaną przez Radę Miasta Legionowo i działa na podstawie:
1)ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235);
2)statutu nadanego przez Radę Miasta Legionowo; .
3)innych przepisów szczególnych.
§ 2.
Siedziba Żłobka Miejskiego mieści się w Legionowie przy ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1.
§ 3.
Obszar działania Żłobka obejmuje Gminę Legionowo.
§ 4.
1. Żłobek obejmuje opieką dzieci od 20 tygodnia do 3 lat życia.
2. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.

Dział II.CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

§ 5.
Celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.
§ 6.
1. Zadaniem Żłobka jest :
1)zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2)zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;
3)zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;
2. Zadania powyższe Żłobek realizuje poprzez:
1)prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychoruchowy dziecka, właściwy do jego wieku;
2)prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3)wykonywanie czynności związanych z profilaktyczną opieką pielęgniarską, udzielanie pomocy w nagłym zachorowaniu.

Dział III.WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

§ 7.
1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
2. Do Żłobka może być przyjęte dziecko spoza Gminy Legionowo, jeżeli Żłobek dysponuje wolnymi miejscami.
3. Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje na podstawie wniosku rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
4. O kolejności przyjęcia dziecka decyduje data zgłoszenia.
5. Szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji określane są przez dyrektora w drodze zarządzenia.
6. W terminie do dnia 15 maja każdego roku dyrektor podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty listę dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września danego roku.

Dział IV.ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE

§ 8.
1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna, obejmuje koszty wyżywienia i pobytu dziecka.
2. Miesięczna opłata za koszty wyżywienia dziecka podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w żłobku, proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności, z wyjątkiem pierwszego dnia.
3. W przypadku poinformowania dyrektora Żłobka, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o mającej nastąpić nieobecności dziecka, przysługuje zwrot stawki wyżywienia również za pierwszy dzień nieobecności.

Dział V.ORGANY ŻŁOBKA

§ 9.
1. Żłobkiem zarządza dyrektor.
2. Do obowiązków dyrektora Żłobka w szczególności należy:
1)kierowanie działalnością żłobka i wykonywanie zadań statutowych;
2)reprezentowanie żłobka na zewnątrz;
3)pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka;
4)zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej dzieci;
5)prawidłowe gospodarowanie mieniem;
6)zatwierdzanie rocznego planu finansowego żłobka;
3. Czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora dokonuje Prezydent Miasta Legionowo.
4. Wynagrodzenie i nagrody dla dyrektora ustala Prezydent Miasta Legionowo.

Dział VI.STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 10.
Dyrektor Żłobka w drodze zarządzenia wprowadza w życie Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy oraz Regulamin wynagradzania pracowników, który przedkłada do zaopiniowania Prezydentowi Miasta Legionowo.

Dział VII.GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11.
1. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka Miejskiego w Legionowie jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem.
2. Gospodarka finansowa Żłobka jest prowadzona na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.1) )


Dział VIII.NADZÓR I KONTROLA


§ 12.
1. Nadzór nad działalnością Żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Prezydent Miasta Legionowo.
2. Prezydent Miasta Legionowo dokonuje kontroli działalności Żłobka na podstawie planu nadzoru przyjętego odrębną uchwałą Rady Miasta Legionowo oraz na podstawie odrębnych przepisów.

Dział IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.
Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Legionowo.
§ 14.
Zmian statutu Żłobka dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726.


 
Wytworzył: Barbara Mierzejewska, data: 06.12.2007 r., godz. 00.00
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 06.12.2007 r., godz. 16.43
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 09.08.2011 r., godz. 23.10
Liczba odwiedzin: 16219